Понеделник | 04 Март 2024 г.

Първа среща на групата на заинтересованите страни по проект OSS

 

Първа среща на групата на заинтересованите страни по проект :

“OSS - One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system”

Дата: 2.11.2018

Място :Интер Експо Център, София

Организирано :Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца , ПП3


 

 

13:00 – 13:30           Регистрация

13:30 – 13:40           Откриване

13:40 – 14:00           Презентация на проект  OSS project и на програма INTERREG EUROPE

14:00 – 14:15           Кафе пауза

14:15 – 14:45           Представяне на добри практики от Норвегия  

14:45 – 15:15 –        Обсъждане на добрите практики

15:15: 16:15-            Състояние на услугите за стартиращи предприемачи в България и в Северозападен регион. Възможности за подобряване.Дигитални услуги.

16:15:16:45 -            Обобщение и заключение от срещата

17:00 J                    Закриване


На 2.11.2018 г  в зала Рила на Интер Експо Център в София се проведе първата среща на групата на заинтересованите лица,на която присъстваха представители на институциите и организациите, които са идентифизирани като важни в процеса на подобряване на политиките за подпомагане на стартиращите предприемачи чрез създаване на по-ефективни услуги и по-добра среда: Министерство на икономиката; ГД“Европейски фондове и конкурентоспособност“, Българска асоциация на консултантите по европейски програми; Българска асоциация на Агенциите за регионално развитие ( БАРДА), Враца Софруер общество, ЕЕН –Враца, БТТП, ИАНМСП, Технопарк София.

На срещата беше представен проект OSS и възможностите за учене на политики в областта на създаване на цялостна екосистема за подкрепа на стартиращи предприемачи и предоставяне на екосистемни услуги, които да гарантират ефективност и ефикасност.

Представения модел на първоначални услуги за начинаещи предприемачи в провинция Море и Ромсдал, Норвегия даде възможност да сравним нашите услуги, да се запознаем с анализа на състоянието на услугите за стартъпи в Северозападен регион и да открием пропуските в подхода и в изпълнение на тези услуги. Моделът на екосистемата и възможностите за дигитални услуги бяха друга тема за размисъл и дискусии.

Постави се основата за работа в групата и се определиха правила: честота на срещите, обмен на информация и знания; споделяне на добри практики и семинарни сесии за работа по проблемите на създаване на по-добра екосистема и подобряване на инструмента на политиката : ОПИК за следващия програмен период с мерки и инициативи, които да подобрят средата за начинаещи бизнеси и тяхната конкурентоспособност, особено в региони с по-нисък темп на икономическо развитие.

Следващата среща на групата на заинтересованите страни ще се състои през март 2019г.
Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.017584 секунди