Четвъртък | 13 Юни 2024 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА OSS-01/19.10.2020 по проект „One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for first line services system” OSS

ПУБЛИЧНА ПОКАНА OSS-01/19.10.2020 по проект „One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for first line services system”/OSS/PGI 05501 по Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА  за определяне на изпълнител с предмет : „Разработване на План за действие за подобряване на политиките за услуги в подкрепа на МСП и стартиращи предприемачи в България въз основа на научени уроци, включително изработване на механизъм за наблюдение на изпълнението на Плана за действие“

Име на бенефициента: АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Код на проекта : PGI 05501

Описание на предмета на поръчката : Предмет на възлагане с настоящата процедура е „Разработване на План за действие за подобряване на политиките за услуги в подкрепа на МСП и стартиращи предприемачи в България въз основа на научени уроци, включително изработване на механизъм за наблюдение изпълнението на Плана за действие“. Услугата е в рамките на проект PGI 05501, „Услуги на едно гише за конкурентоспособни МСП, съсредоточени върху екосистемата за система за услуги от първа линия“ (OSS) , финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020.

Целта на Плана за действие е, в следствие на идентифицирани проблеми, „добри практики“ и „научени уроци“ при проведени срещи със заинтересовани страни (SH Meetings) и учебни визити (study visits) при партньори по проекта по време на фаза 1 на проекта, да предложи мерки за подобряване на политиките за услуги в подкрепа на МСП и стартиращи предприемачи в България и да разработи механизъм, позволяващ наблюдение на неговото изпълнение по време на фаза 2 от изпълнението на проекта.

Предметът на процедурата представлява процес, който включва три етапа, както следва :

1.Разработване на Методология за разработване на Плана, включително идентифициране на:

- екосистемата на първични услуги за стартиращи предприемачи и МСП в България, в частност в Северозападен регион;

- политиките за услуги в подкрепа на МСП и стартиращи предприемачи в България;

- различни инструменти за политики, вкл. ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 и други Програми за следващия програмен период 2021-2027;

- идентифицирани проблеми при проведени срещи със заинтересовани страни (SH Meetings);

- идентифицирани проблеми, „добри практики“ и „научени уроци“ по време на учебни визити (study visits) при партньори на проекта по време на фаза 1 от изпълнението му.

2. Разработване на План за действие на политиките за услуги в подкрепа на МСП и стартиращи предприемачи в България, съгласно разработената Методология, заложените изисквания и характеристики в :

- Формуляра за кандидатстване на проект OSS;

- актуалната версия на Interreg Programme Manual;

- Уебинар за изготвяне на План за действие, организиран от Програмата Interreg Europe;

3. Разработване на механизъм за наблюдение изпълнението на Плана за действие за подобряване на политиките за услуги в подкрепа на МСП и стартиращи предприемачи в България по време на фаза 2 от изпълнението на проекта, включващ :

- мониторинг на постигнатия напредък чрез поддържане на контакт със заинтересованите страни, участващи в изпълнението на дейностите от Плана за действие;

- организиране на една среща в края на 2021, 2022 и към 31.05.2023 г. за обмяна на информация относно постигнатия напредък по изпълнение на Плана за действие;

- комуникация и разпространение, вкл. предоставяне в социалните медии на проекта информация за напредъка, постигнат при изпълнението на Плана за действие;

- организиране на финално публично събитие за разпространение на резултатите от изпълнението на Плана за действие;

Документите, включени в процеса на разработване на Плана за действие трябва да са на български и английски език и предоставени на Възложителя на хартия и в електронен вариант, спазвайки всички изисквания за визуализация на Програмата Interreg Europe 2014-2020.

Срок за подаване на офертите : дата :30.10.2020г, час: 16ч.

Документацията тук

20-10-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.014153 секунди