Четвъртък | 13 Юни 2024 г.

Регионална среща за представяне на одобрения план за действие по проект OSS/Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Регионална среща за представяне на одобрения план за действие по проект OSS/Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 

Съгласно графика за изпълнение на проект „ Услуги на едно гише за по-конкурентоспособни МСП, фокусирайки се върху екосистемата за услуги от първа линия“, OSS/PGI 05501, българският партньор Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца организира на 11ти и 12ти ноември хибридно събитие за представяне на одобрения План за действие по проекта и мониторинг план за изпълнение на плана за действие пред широк кръг от заинтересовани страни.


Срещата беше открита от председателя на Управителния съвет на АРИР, Враца, г-жа Илиана Филипова. В обръщението си към участниците тя проследи  етапите в процеса на разработване на Плана за действие, регионалния обмен на добри практики, идентифицираните добри практики, подходящи за подобряване на инструмента на политики и  за развитие на екосистемата на услугите за стартиращи предприемачи и МСП.


В срещата за представяне на плана се включиха 36 участника от региона и страната- заинтересовани страни, експерти, представители на бизнеса, на ОПИК, на Министерство на икономиката, на организации, които изпълняват проекти по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. 


След като Планът за действие беше актуализиран в съответствие с промените в Програма“ Иновации и конкурентоспособност в предприятията“ 2021-2027 и Националния план за възстановяване и устойчивост за България, одобрен от Управляващия орган и от Техническия секретариат на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, следващата стъпка беше представяне на широк кръг от заинтересовани страни и експерти, които имат участие в изпълнение на проект OSS.


Планът за действие беше представен от г-жа Несрин Донева, мениджър за проекта от АРИР,Враца. Относно стъпките за изпълнение на плана, който е свързан с мерки от Програмата“Иновации и конкурентоспособност в предприятията 2021-2027“ и Националния План за Възстановяване и устойчивост, говори и.д. началник отдел“ Програмиране и договаряне“ в ОПИК, МИ, г-н Росен Драганов, който представлява  Главна дирекция „ Европейски фондове за конкурентоспособност“ в проект OSS. 
Министерство на икономиката, Дирекция“ Икономическа политика“, в качеството си на член на групата на заинтересованите страни по проект OSS,участва с представяне на приоритетите в новата Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 с презентацията на Тихомира Пелинкова, държавен експерт с информация за новостите за Северозападна България през следващия период -какви са приоритетите, какво да очакваме като подкрепа и перспектива за развитие на икономиката на региона, което е свързано пряко и с иновативните стартъпи и МСП.


София Тех парк, в качеството си на основен поддръжник и участник в проекта, допринесе за разработване на Плана за действие и за представяне на български успешни практики в сферата на услуги за стартъпи и нови МСП- г-жа Христина Бакърджиева говори за участието на СТП досега и как ще продължаваме напред. Последва дискусия за отговорностите и възможни мерки и дейности за изпълнение на Плана за действие 2021-2023г.


При спазване на санитарно-хигиенните условия и изисквания на Министерство на здравеопазването и РЗИ, Враца, в конферентната зала на хотел Лева на 12.11.2021 се проведе обучение на местни и регионални заинтересовани страни за работа по мониторинга на Плана за действие. Обучението включваше представяне на рамката на плана и изискванията на Програма ИНТЕРРЕГ ЕРВРОПА за мониторинг, работа по групи за предложения за по-гъвкави дейности и подходи за набиране на информация, изготвяне на анализи за изпълнение на Плана за действие и въздействието му върху целевите групи. От друга страна специален панел беше отделен за медийното отразяване, прозрачност и популяризиране на резултатите сред по-широк кръг заинтересовани страни, набиране на обратна връзка и подобряване на работата.


Като последна, но не по важност тема- Как да се подобри комуникацията със заинтересованите страни в условията на COVID-19 се проведе дискусия и се поставиха наболели въпроси относно трудностите и предизвикателствата, които всички участници срещат за осъществяване на контакт и изпълнение на ангажиментите си- липса на добра техника, някои пропуски в дигиталните умения; липса на заинтересованост и прекалена натовареност от онлайн събития; непрекия контакт прави участниците по- дистанцирани и неангажирани, губят се умения за разрешаване на проблеми и за комуникация. Всичко това е проблем и трябва да се търсят навременни решения, за да се преодолеят пречките и да се подобри процеса на изпълнение на ангажиментите по проекта.


Обучението бе първата стъпка за включване на регионалните заинтересовани страни с процеса на мониторинг. Следват срещи на групата на заинтересованите страни на всеки семестър и периодично информиране на широкия кръг от бенефициенти, експерти, поддръжници за хода на изпълнение на Плана за действие и процеса на мониторинг.
Проектът ще приключи в края на март 2023г. 

12-11-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.051512 секунди